x
x
Naar Orion.nl Download koersdocument
Goed en kansrijk onderwijs
Beweging excellent onderwijs
Beweging richting expertisecentra
Bruggen bouwen
Traumasensitief onderwijs
Samen leren binnen en buiten de muren
Met heel ons hart
Samenwerken, dialoog en reflectie
Zelfvertrouwen en richting

Goed en kansrijk onderwijs doen wij samen!

Goed en kansrijk onderwijs doen wij samen! Dat doen wij door onze deuren open te stellen en samen met onze collega’s uit de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, revalidatie, logopedie, voorschool en naschoolse opvang en begeleiding onze leerlingen de ondersteuning te bieden die nodig is om tot leren en ontwikkelen te komen.

Onderwijsontwikkeling en innovatie stimuleren we door samen te werken met zowel de wetenschap als werkgevers, zodat we leren vanuit onderzoek en leren van de praktijk. We bouwen aan een stevig netwerk in de regio van de scholen. In de regio kennen we elkaar en weten we elkaar te vinden op het moment dat het nodig is.

Beweging excellent onderwijs

Onze ambitie is het beste onderwijs voor onze leerlingen. Want zij verdienen kwalitatief goed onderwijs en sterke ondersteuning, zodat ze zich ontwikkelen in de breedste zin en een passende en fijne plek vinden in de maatschappij. Een plek waar ze meedoen en waar ze mee kunnen draaien, op een manier en een tempo die bij hen past.

De komende jaren houden we het excellente vast en blijven we verder bouwen aan nog beter onderwijs. We kijken kritisch naar wat werkt en wat nog knelt. We durven in de spiegel te kijken en bij te stellen. We omarmen verdieping en vernieuwing. Daar waar de energie stroomt en inspireert, bouwen we verder.

We bereiden onze leerlingen voor op de best mogelijke uitstroom en zijn ambitieus in het toewerken naar een zo regulier en zelfstandig mogelijke setting. Met transferbegeleiding ondersteunen we de overstap naar de volgende bestemming.

We laten ons inspireren en kijken naar buiten. Nieuwe inzichten en denkbeelden helpen ons te ontwikkelen. Zo blijven we in verbinding met een veranderende wereld en kunnen we meebewegen. We vernieuwen ons curriculum om goed te blijven aansluiten op wat onze leerlingen nodig hebben. We werken samen met vaste partners voor kunst, cultuur en sport aan een verrijkte schooldag, waar talentontwikkeling centraal staat.

Naar Strategische Koers

Beweging richting expertisecentra

Orion gaat voor passend onderwijs voor iedere leerling in Amsterdam en omgeving. Ook voor leerlingen die niet op ons gespecialiseerd onderwijs aangewezen zijn, maar een extra ondersteuningsvraag hebben. Orion deelt kennis en expertise met het regulier onderwijs om zo een bijdrage te leveren aan een, zoveel als mogelijk, inclusief en thuisnabij onderwijsaanbod voor de leerlingen die dat nodig hebben.

We staan op een mooi punt om verder te bouwen, naast het Expertisecentrum worden ook onze scholen steeds vaker de vraagbaak voor de scholen in de buurt. Door deze beweging en ons aanbod aan het regulier onderwijs kunnen we voorkomen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben van school moeten wisselen. Met onze expertise, menskracht en extra geld kan misschien wel driekwart van deze leerlingen bij hun zusjes, broertjes en vriendjes op school blijven: dichtbij en vertrouwd.

Dit is een ingrijpende, maar ook logische keuze in een veranderende samenleving. Het stelt ons voor mooie uitdagingen: Hoe gaan we dit in de praktijk waarmaken? Welke nieuwe rollen en groeikansen komen er voor onze professionals? Die spannende zoektocht gaan we met elkaar aan. Zodat we de leerlingen kunnen bieden waar we in geloven: inclusief onderwijs op een veilige, vertrouwde en nabije plek.

Naar Strategische Koers

Bruggen bouwen

Een goede brug is stevig zodat je veilig van de ene plek naar de andere gaat. Voor Orion zijn stevige kwaliteitszorg, goed financieel beheer en ondersteunend personeelsbeleid de pijlers van onze brug. We bouwen aan stevige en veilige bruggen, aan goed en kansrijk onderwijs voor onze leerlingen.

Bruggen bouwen, nieuwe wegen ontsluiten voor onze leerlingen op weg naar hun toekomst. Deze wijze van werken met elkaar vraagt om ontwikkelruimte en tijd in zowel een informele als formele setting. Zo werken wij binnen Orion samen aan het beste onderwijs voor onze leerlingen.

Hieraan bouwen vraagt van ons dat wij in verbinding met elkaar zijn en blijven, zowel binnen als buiten de organisatie, om in samenwerking met leerlingen, ouders en partners onze ambities waar te maken. We bouwen verder aan een kwaliteitscultuur waarin we samen doen, samen onderzoeken en nadenken, samen beslissen en samen steeds weer de volgende stap zetten. Kortom: bruggen bouwen terwijl wij er zelf overheen lopen.

We noemen expliciet de pijler personeelsbeleid, het is in deze tijd van het tekort aan leraren heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan de werving, opleiding en begeleiding van nieuwe collega’s. We leveren daarnaast ook een bijdrage aan het curriculum van de opleidingsinstituten en bieden plek voor studenten om van ons te leren.

Naar Strategische Koers

Traumasensitief onderwijs

Een goed en veilig pedagogisch schoolklimaat draagt bij aan de beste ontwikkelkansen voor onze leerlingen. Uit onderzoek is gebleken dat 80 tot 90 procent van de leerlingen in het speciaal onderwijs op jonge leeftijd al meerdere ingrijpende levenservaringen heeft gehad. Als leerkracht kan je het verschil maken voor leerlingen die opgroeien in of met stressvolle omstandigheden.

We blijven daarom bevlogen aan de slag met de doorontwikkeling van traumasensitief onderwijs. Binnen onze eigen scholen, maar ook helpen we andere scholen om traumasensitief onderwijs vorm te geven. Scholen zijn veilig voor zowel de leerlingen als de medewerkers, zo kunnen we met elkaar leren en ontwikkelen: de school als baken van veiligheid, rust en vertrouwen.

Meer weten? Klik dan hier

Samen leren binnen en buiten de muren – leren door te doen

Leren en ontwikkelen gebeurt binnen en buiten de muren van onze schoolgebouwen. We maken de wereld van de leerlingen groter. We creëren ruimte waar leerlingen mogen en kunnen oefenen, kunnen leren door te doen. Dit doen we ook samen met vaste partners voor kunst, cultuur, sport en ict. Samen bieden we een verrijkte schooldag vanuit eenzelfde visie op het leren en ontwikkelen van onze leerlingen.

We blijven op zoek naar nieuwe samenwerkingen met werkgevers, innovatieve ondernemingen en voorzieningen voor zinvolle dagbesteding met een groot hart voor onze leerlingen. We zijn op de hoogte wat de samenleving en het bedrijfsleven van morgen van onze leerlingen vragen en we begeleiden onze leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijke plek voor onderwijs, werk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

Naar Strategische Koers

Met heel ons hart

Ieder kind heeft het nodig om te leren en zich te ontwikkelen binnen een schoolsetting die bij hem/haar past. Daarom heeft elk kind recht op goed en excellent onderwijs voor de best passende kansen in de maatschappij. Regulier waar het kan, gespecialiseerd en ondersteund waar nodig. Om aan onze missie te bouwen, blijven we samen leren en ontwikkelen met de leerlingen, de ouders/ verzorgers en alle betrokken professionals. Goed onderwijs doen we immers samen! De komende jaren zullen we ons richten op twee grote bewegingen:

Beweging ‘Goed en excellent onderwijs’
Alle leerlingen die op ons specialistisch onderwijs zijn aangewezen verdienen kwalitatief goed onderwijs (kwalificatie en socialisatie) met goede ondersteuning om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en om naar de best passende bestemming uit te stromen (allocatie).

Beweging ‘Expertisenetwerk Orion’
Orion is een expertisenetwerk voor passend onderwijs voor alle leerlingen in en rond Amsterdam, zowel voor de leerlingen die op ons specialistisch onderwijs aangewezen zijn, als voor de leerlingen die aanvullende ondersteuning in het regulier onderwijs nodig hebben. Orion is partner voor het gehele primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam en de regio.

Dat is de missie van Orion, daar gaan we voor, met heel ons hart!

Samenwerken, dialoog en reflectie

De professionals van Orion en de ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn zich bewust van wat onze leerlingen nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk deel uit te maken van de samenleving. We versterken de driehoek ouder-leraar-leerling door gezamenlijk met de leerling en de ouders te denken en in gesprek te zijn over de ondersteuning die wij voor de leerling belangrijk, wenselijk en realistisch vinden.

Zelfvertrouwen en richting

Wij begeleiden en ondersteunen onze leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun passies, talenten en dromen. Soms ook wanneer ze zelf even geen perspectief meer zien. Goed onderwijs laat leerlingen spelen, van en met elkaar leren, laat leerlingen ontdekken en geeft vooral zelfvertrouwen.

Wij willen dat de leerlingen zich ontwikkelen tot: “Zelfsturende, gelukkige en zelfredzame burgers die succesvol zijn in het onderwijs en in de maatschappij.”